Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Leserollekort  
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet under lesing

Hvordan og hvorfor

I tilnærmingen til en ukjent tekst på målspråket kan det være en idé å begrense elevenes leseoppdrag noe. Dette kan man gjøre ved å benytte seg av såkalte leserollekort (se feltet “Ressurser” nedenfor for eksempler på leseroller). I noen roller skal man fokusere på ord og/eller avsnitt i teksten (oppøving av lesestrategier), i andre skal man assosiere rundt og stille spørsmål til det leste.

Når elevene har lest teksten individuelt med sin tildelte rolle for øye, danner de grupper hvor samtlige leseroller er representert. Hver elev er ekspert på sin rolle og innvier de andre på gruppa i sine “funn” / “vurderinger”. Slik får alle innblikk i ulike aspekter ved teksten og dermed også bedre forståelse for helheten. Aktiviteten kan avsluttes med en avsluttende oppsummering i plenum.

Elevene har klare oppgaver både mens de leser individuelt og under samtalen de gjennomfører i gruppene. I et fremmedspråkperspektiv er det en fordel atman ikke alltid må forholde seg til absolutt alle aspektene ved tekster. Denne metoden åpner for nivådifferensiering ved valg / fordeling av roller siden noen roller vil være mer krevende enn andre.

Forberedelser
  • bestemme hvorvidt styrt eller fri rollefordeling (differensiering)
  • eventuelt tilpasse eller videreutvikle rollene (forenkle / komplisere / tilføye)
  • bestemme hvorvidt styrt eller fri gruppeinndeling

Ressurser

Skole i praksis, fremmedspråk og engelsk: Lesing med rollekort (infoark og filmkutt: 07.45-15.11)
Skole i praksis, nynorsk: Lesesirkel og rolleskriving (film)


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 20.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret