Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Leseteater     
Lesing i engelsk og fremmedspråk
Aktivitet etter lesing
Hvordan og hvorfor
Leseteater har et stort potensiale i engelsk- og fremmedspråkundervisningen. Det er en gruppelesingsaktivitet hvor man får tildelt en rolle (kan være en karakterrolle eller en fortellerrolle) i en tekst. Teksten fremføres ved at de medvirkende elevene får i oppdrag å lese sine rollereplikker høyt - de blir rett og slett «readers on stage».

Stemmebruk og vektlegging av ord og uttrykk kan være med på å gi tekster nye dimensjoner, men for å kunne formidle tekster på en sterk og overbevisende måte, må det ligge god tekstforståelse til grunn. Ved bruk av leseteater legges det til rette for å jobbe med fortolkningen av tekstinnholdet. I en klasseromssituasjon kan leseteatermetoden gi en god leseopplevelse både på det personlige plan og i fellesskap – noe som igjen kan motivere til videre lesing.

Metoden åpner for at lesere som befinner seg på ulikt språklig nivå deltar ved at roller og replikker tilpasses den enkelte.
Forberedelser
Lærer:
- velge felles tekst som skal leses
- finne ferdig leseteaterversjon av teksten / evt. selv (eller klassen) bearbeide en tekst til et leseteatermanus med replikker og fortellerroler
Ressurser
Leseteatermetoden er beskrevet nærmere i Fremmedspråksenterets leseveiledning:

Using Readers Theatre in Language Teaching

Eksempel på egnet tekst for leseteater (engelsk): The True Story of the Three Little Pigs by Jon Scieszka (1989)

En nettressurs med en mengde leseteaterskript på engelsk: http://www.timelessteacherstuff.com

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 13.03.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret