Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Lytt etter ditt ord!

Hvordan og hvorfor

I denne aktiviteten skal elevene lytte etter bestemte ord i en tekst som blir lest opp/spilt av. Forståelse av enkeltord er i fokus, men siden ordene forekommer i en sammenheng, er også ordenes lydbilde og kontekst ivaretatt. Elevene lytter oppmerksomt, og når de hører sitt eget ord, utløses en handling. Dette fordrer konsentrert lytting; elevene må kjenne igjen ordet uttalt i en sammenheng. Enkeltelever vil kunne benytte seg av mer krevende lyttestrategier, og ut fra konteksten forutse når det er sannsynlig at deres ord vil forekomme.

Forslag til gjennomføring:

Alternativ a: Stå opp! 

 • Elevene får utdelt hver sin lapp med et ord fra en lyttetekst, og forståelse og uttale sjekkes
 • Lærer leser tekst/lydfil spilles
 • Hver gang elevene hører sitt ord blir lest opp, må de reagere, f. eks. ved å reise seg, klappe, trampe, o.l. I og med at noen elever har samme ord, vil flere elever reagere samtidig. Dermed er man ikke alene om å utføre handlingen. Om man har valgt ord som forekommer flere ganger i teksten, vil elevene måtte holde på konsentrasjonen; gjentakelsen vil bidra til befestning av ord og uttale
 • Avslutningsvis kan lærer og elever samtale om ordene og deres kontekst

Alternativ b: Dramatiser!

 • Elevene får utdelt hver sin lapp med et ord fra en lyttetekst. Ordene bør være av en slik art at de kan framstilles med mimebevegelser, for eksempel verb og substantiv
 • Elevene sjekker forståelse og uttale og tenker ut en bevegelse som illustrerer ordet.  
 • Lærer leser tekst/lydfil spilles
 • Hver gang elevene hører sitt ord lest opp, må de reise seg og utføre mimebevegelsen. I og med at flere elever har samme ord, vil det bli ulike mimebevegelser og medelevene vil dermed få flere hint om hvilket ord i teksten som framstilles. Øvingen involverer ulike sanser som befester læringen; elevene som til enhver tid utfører mimingen, kobler fysisk bevegelse til ordet, mens publikum får et visuelt uttrykk som støtter læringen
 • En eventuell videreføring kan være at elevene utfordres på å vise sin bevegelse mens de andre gjetter hvilket ord bevegelsen forestiller
 • Avslutningsvis kan lærer og elever samtale om ordene, valg av mimebevegelse og ordenes kontekst

Forberedelser

 • Gjøre seg godt kjent med inholdet i den valgte lytteteksten
 • Lage like mange lapper som det er elever i klassen
 • Velge ut de ordene fra teksten som elevene skal reagere på (det er en fordel at det er ord som forekommer flere ganger i teksten) og skrive disse på lappene. Samme ord forekommer på flere lapper. Type og antall ord avhenger av elevenes språknivå

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret