Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Lytteroller

Hvordan og hvorfor

I tilnærmingen til en ukjent lyttetekst på målspråket kan det være en idé å begrense elevenes lytteoppdrag noe. Dette kan gjøres ved å tildele elevene ulike lytteroller. Elevene deler deretter sin rolle med andre slik at alle får en bedre forståelse av helheten. Lytterollene kan bestå i å lytte etter spesifikke aspekter i teksten (farger, temaord, tall, størrelser, mengder, grammatiske ordklasser). På et høyere nivå kan lyttebestillingen være å skille faktainnhold fra meningsytringer for å øke elevenes evne til kritisk tenkning omkring informasjon.


Forslag til gjennomføring:
 

  • Elevene får tildelt lytteroller (for eksempel nummerering 2-4) 
  • Lærer leser tekst/spiller av lydfil. Elevene lytter individuelt med sin tildelte rolle for øye og noterer
  • Deretter danner elevene med samme rolle grupper, utveksler informasjon og føyer til evt. nye opplysninger
  • Elevene lager så nye grupper der samtlige lytteroller er representert og innvier de andre i gruppen i sine resultat 

Forberedelser

  • Velge lyttemateriell i tråd med ønsket vinkling (se Hvordan og hvorfor)
  • Bestemme antall lytteroller med utgangspunkt i valgt lyttetekst og nummerere disse (2-4) 
  • Klargjøre notatark

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret