Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Karakterintervju

Hvordan og hvorfor

I denne aktiviteten inntar elevene roller som personer i en lytte-/lesetekst, blir intervjuet om egen rollefigur og formulerer spørsmål som stilles til de andre karakterene. Elevene får vist lytte-/leseforståelse gjennom muntlig spontan (svar) og forberedt (spørsmål) tale. Fordelen med å gå inn i en rolle er at det er mindre utleverende enn å opptre som egen person; de får anledning til å leve ut kreative sider.

Forslag til gjennomføring:

  • Lærer deler elevene inn i grupper alt etter antall karakterroller som skal dekkes
  • Hver og en i gruppen får en rolle og setter seg inn i denne karakterens egenskaper og handlinger
  • Deretter skal alle på gruppen forberede for eksempel to intervjuspørsmål til hver av de andre rollene. Disse spørsmålene kan gå direkte på tekstinnhold eller være av mer fortolkende art slik at rollefiguren blir ytterligere utfordret på sin kreativitet og rolleinnlevelse
  • På signal fra læreren starter aktiviteten og elevene i gruppen skifter på å bli intervjuet av gruppemedlemmene

Forberedelser

  • Velge en lytte-/lesetekst som omhandler et visst antall karakterer (fakta-/fiksjonstekst)
  • Bestemme karakterer som elevene skal representere

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret