Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Nummererte svarroller

Hvordan og hvorfor

Denne enkle spørsmålsaktiviteten sikrer aktiv deltakelse fra alle elever. Gjennom felles utveksling av informasjon får den enkelte elev faglig og språklig støtte til bedre å kunne avgi et muntlig svar. Strukturen gir en stemning for spenning i og med at man på forhånd ikke vet hvem av gruppemedlemmene og hvilken gruppe som vil bli utfordret på å svare.     

Forslag til gjennomføring:

  • Lærer deler klassen inn i grupper på fire og elevene i hver gruppe tildeles et nummer fra 1-4
  • Lærer stiller et spørsmål og gir gruppene tenketid
  • Elevene tenker ut et forslag til svar individuelt og tar notater
  • Deretter diskuterer gruppemedlemmene seg fram til et felles svar som alle skal kjenne til
  • Lærer sier et tilfeldig nummer
  • Alle med dette nummeret gir tegn ved å rekke opp hånden
  • Lærer utpeker én av disse til å svare. Elever fra andre grupper med samme nummer kan eventuelt supplere
  • Prosedyren gjentas til alle spørsmål er stilt 

Forberedelser

  • Formulere spørsmål til ønsket emne (ord og begreper, grammatiske momenter, repetisjons-, forståelses- eller refleksjonsspørsmål)

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret