Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Rollerunder

Hvordan og hvorfor

Bruk av rollekort er en kjent aktivitet i språkopplæringen. Rollerunder tar utgangspunkt i rollekort, men den foreslåtte organiseringen (individuelt - gruppe 1- gruppe 2 - plenum) gir språklig støtte, og gjennom gjentakelse øker også det språklige utbyttet.  

Forslag til gjennomføring:

  • Lærer tildeler elevene et tall fra 1 til 4 (evt. 3)
  • Hvert nummer får samme type rollekort. Individuelt gjør elevene seg kjent med egen rolle og tar støttenotater 
  • Elevene danner grupper der alle like tall er representert. De skal nå sammen legge en strategi for den muntlige deltakelsen til egen karakter i rollespillet. Elevene tar notater etter behov  
  • Deretter danner elevene grupper der alle ulike tall er med og de utspiller sine karakterer i rollespillet
  • Eventuelt kan enkelte grupper utpekes til å framføre rollespillet i plenum  
  • En ytterligere utfordring kan være at man danner nye gruppekonstellasjoner ved å be for eksempel alle enere og toere om å bytte gruppe

Forberedelser

  • Formulere/finne tre eller fire ulike rollekort alt etter hvor store gruppene skal være (se over). Rollekortene må ta utgangspunkt i én og samme situasjon 

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret