Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Si hva jeg skal tegne!

Hvordan og hvorfor

Med utgangspunkt i et bilde skal en elev muntlig instruere en annen i hva som skal tegnes. Det visuelle materiellet setter temaet, støtter opp under og gir rammer for kommunikasjonen. Språklig må eleven som instruerer snakke høyt og tydelig og vurdere i hvilken rekkefølge tegneinstruksene bør gis. Dessuten engasjerer og motiverer spenningen omkring sluttresultatet til muntlig aktivitet.

Forslag til gjennomføring:

  • Elevene danner par og hvert par får utdelt to ulike bilder som holdes skjult for den andre
  • Elevene setter seg rygg mot rygg
  • Den ene eleven forklarer hva som er å se på eget bilde
  • Den andre eleven tegner det medeleven beskriver
  • Eleven som tegner har mulighet for å stille oppklarende spørsmål underveis
  • Til slutt sammenlignes tegningen med originalen. Om tegningene avviker veldig, kan man diskutere hvordan tegningene kunne blitt mer like (valg av ord, nøyaktighet i instruksene, osv.)
  • Deretter byttes det om på rollene slik at begge får mottatt og gitt instrukser
Alternativt kan oppgaven gå ut på at elevene får to tilnærmet like bilder, men der det mangler noe på hver av dem. Elevene spør hverandre for å finne de manglende elementene og tegner så disse inn. 

Forberedelser

  • Velge to egnede bilder innen ønsket tema og de språklige funksjonene som skal øves
  • Om man går for den alternative oppgaven som skisseres over, må læreren fjerne elementer fra bildene slik at man får en A- og B-versjon  
  • Kopiere opp alt etter antall elevpar

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret