Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Snøballprat

Hvordan og hvorfor

Poenget med å arrangere en "snøballkrig" er å føre elevene inn i en samtalesituasjon. Gjennom lærers problemstilling, elevenes eget svar på denne og innsyn i medelevers svar oppnås refleksjon og kommunikasjon. På et lavt nivå deler de muntlig ved å formidle innholdet i andre elevers "snøballer", mens i den påfølgende diskusjonen foregår det en muntlig interaksjon på et høyere nivå. Gjennom de ulike leddene deltar elevene i en prosess som forbereder dem på å delta i den mer spontane samtalesituasjonen.

Aktiviteten kan anvendes for å

 • diskutere faglige problemstillinger, f. eks. "Hvordan kan hver og en av oss bidra til å spare energi?" (jf. Generell del av læreplanen om bærekraftig utvikling)
 • egenvurdering, f. eks. "Pek på det viktigste du har lært i denne økten/perioden"
 • elevmedvirkning, for eksempel gjennom idémyldring omkring vektlegging i et forestående tema  

Forslag til gjennomføring:

 • Lærer gir oppgaven og viser eller skriver setninger som kan fungere som snakkehjelp
 • Hver elev får utdelt et blankt ark  
 • På arket skriver elevene ned sine bidrag (2-3 punkter)
 • Papirarket krølles sammen til en ball
 • Elevene samles i en ring for "snøballkrig"
 • De kaster papirkrøllene, plukker opp og kaster på nytt
 • Aktiviteten pågår til læreren sier stopp 
 • Hver elev finner en papirball
 • Eleven går fem og fem sammen og leser opp innholdet på arkene for hverandre
 • Gruppen samtaler deretter på målspråket om hvilket bidrag som best representerer gruppas syn
 • Hver gruppe presenterer det de har blitt enige om 

Forberedelser

 • Dele ut et blankt hvitt ark til hver elev
 • Formulere oppgaven elevene skal forholde seg til (se innledende tekst)
 • Formulere setninger som kan fungere som snakkehjelp

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret