Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Uttaleskygging

Hvordan og hvorfor

Uttaleskygging kan anvendes for å øve elevenes evne til å produsere, oppfatte og forstå betydningen av variasjoner i trykk, rytme, intonasjon og tonelag. Aktiviteten taler til flere sanser; elevene ser, lytter, taler og tar stemmen til en filmkarakter ved å ape etter denne. Med utgangspunkt i et filmklipp ledes elevene gjennom flere faser med uttaleøvinger der de må gjenkjenne, gjenta og forutse ytringer i form av replikker. 

Aktiviteten kan også ta utgangspunkt i et dikt (innspilt/opplest) eller en sang, med/uten video.

Forslag til gjennomføring (gjelder filmklipp):

  • Plakaten med filmreplikker henges opp 
  • Lærer spiller en filmscene/et utdrag for elevene
  • Lærer leser de valgte replikkene høyt sammen med elevene og klassen samtaler om hvem replikkene tilhører og hvor i handlingen de dukker opp
  • Scenen spilles én gang til. Elevene skal nå rekke opp en hånd hver gang de gjenkjenner en replikk. Da trykkes det på pause og lærer ber eleven om å gjenta replikken nøyaktig slik den ble uttalt (betoning, intonasjon, trykksvake ord o.l.). Dette gjentas med alle replikkene 
  • Scenen spilles en tredje gang. Denne gang trykker lærer på pause før de utvalgte replikkene. Elevene skal nå uttale etter hukommelsen, men med støtte i plakaten. Elevene oppfordres til å leve seg inn i rollen når de framsier replikkene

Forberedelser

  • Velge en film som elevene kjenner og en scene fra denne (f. eks. klipp fra barne-/ungdomsTV, spillefilm, dokumentar eller undervisingsvideo)
  • Sortere ut noen replikker fra scenen (kronologisk, men med litt avstand i tid)
  • Skrive ned replikkene for utskrift (A3) 

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret