Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Venndiagram som presentasjonsstøtte

Hvordan og hvorfor

Et venndiagram er et verktøy for visuell sammenligning av logiske forbindelser (se illustrasjon). Elevene har lest/sett/hørt/arbeidet med et emne og skal forberede en muntlig presentasjon der diagrammet fungerer som støtte, både i refleksjonen/bearbeidelsen og under selve framføringen. Et venndiagram er en læringsstrategi som stimulerer til kritisk tenkning og synliggjør denne.   

Forslag til gjennomføring:

 • Elevene får utdelt ark med et venndiagram
 • Lærer gir oppdraget. Dette kan bestå i at elevene skal sammenligne: 
  • lese-/lyttetekst og film
  • to land
  • to tema 
  • ny informasjon og eldre informasjon
  • to hendelser
  • to personer, o.l.

 • Elevene arbeider individuelt med å fylle ut diagrammet i henhold til oppdraget
 • De fyller inn stikkord i det overlappende midtfeltet for å vise hva som er felles, mens stikkordene i de ytre feltene får fram det som er ulikt
 • Elevene kan renskrive sine stikkordnotater digitalt i et venndiagram
 • Elevene kan eventuelt velge å legge inn animasjoner på ordene slik at de kommer til syne i den rekkefølgen man vil snakke om dem i presentasjonen

Forberedelser

 • Klargjøre et notatark med venndiagram (A4)  
 • Bestemme relevant oppdrag

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret