Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%


 

Verdilinje!

Hvordan og hvorfor

Denne aktiviteten legger opp til at elevene først skal ta stilling til et "problem" ved å plassere seg på en verdilinje med to ytterpunkter (helt enig - helt uenig). Deretter brytes linjen på midten, og en ny konstellasjon med elevpar skapes. Elevene formidler muntlig sitt syn, lytter til andres synspunkter på saken og utfordres dermed på egne holdninger (uttrykke enighet/uenighet).    

Forslag til gjennomføring:

 • Lærer presenterer en problemstilling i tilknytning til et kjent tema 
 • Lærer informerer om at det løper en imaginær verdilinje gjennom hele klasserommet og at linjens ender representerer ytterpunkter og mellompartiet ulike graderinger av disse
 • Elevene plasserer seg på linjen ut fra eget syn på problemstillingen
 • Verdilinjen brytes så på midten
  • enten ved å brette linjen slik at ytterpunktene står overfor hverandre 
  • eller ved å forskyve den ene halvdelen slik at midtpunktene møter ytterpunktene
 • Elevparene kommuniserer muntlig med hverandre og begrunner sin plassering på verdilinjen
 • Lærer kan eventuelt oppsummere synspunkter eleven har gitt underveis

Forberedelser

 • Velge en problemstilling med to motstridende synspunkter  
 • Vurdere hvor aktiviteten kan gjennomføres

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.04.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret