Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer
Skriftlig-1.jpg

En verktøykasse for engelsk- og fremmedspråklærereI følge Kunnskapsløftet (K06) er grunnleggende ferdigheter nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i både skole, arbeid og samfunnsliv. K06 definerer disse ferdighetene som å lese, å skrive, å regne, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.

Dette heftet som fokuserer på skriveferdigheten er det andre i rekken av «ferdighetshefter» som har som mål å gi lærere flere metodiske verktøy å bruke i engelsk- og fremmedspråkundervisningen. For å kunne stimulere til mer skriving, må det være muligheter for å være kreativ og oppfinnsom.

Den ene kategorien med skrivetips har vi derfor valgt å kalle kreativ skriving, nettopp for å skape mer skriveglede. Deretter presenteres en kategori vi har valgt å kalle teksttyper. Her kan elevene trene seg på å skrive innenfor fastere rammer. Aktivitetene i denne kategorien spenner fra bruk av ulike skriverammer, til dikt, mikrotekster og formelle brev og instruksjoner. Her vil elevene få trening i å skrive tekster som de også vil få bruk for i det virkelige liv.

Noen av aktivitetene åpner for muligheten til å gå i dybden på fagspråk. Her er det noe både for engelsklæreren på Vg2 og yrkesfaglæreren! Den siste kategorien har vi valgt å kalle struktur og rettskriving. Her får elevene mulighet til å trene på viktige grammatiske strukturer, ord og vendinger.

Kreativ skriving
Skriv alt du kan på to minutter - Elevene får to minutter til å skrive ned så mange ord som mulig. Etterpå bruker de disse ordene til å skrive en tekst.
Slik tenker gjenstander - Elevene velger en gjenstand. Gjenstanden blir tillagt menneskelige egenskaper og får hovedrollen i en kort tekst elevene skriver.
Superheltens dag - Elevene jobber i par og beskriver «arbeidsdagen» til en superhelt (eller en annen kjent eller ukjent person). Aktiviteten egner seg godt til medelevvurdering.
Spør før du skriver - Elevene skriver en kort historie med utgangpunkt i et bilde som læreren har tatt med. Historien må inneholde svar på en rekke spørreord.
Hva skjer på bildet? - Elevene jobber i grupper. De beskriver et bilde som de aldri har sett med utgangspunkt i noen stikkord de får fra en annen gruppe.
Fra et bilde til et annet - Dette er en variant av aktivitet nummer 5. Elevene får et bilde som de må beskrive. En annen gruppe tegner (eller maler) bildet med utgangspunkt i beskrivelsen – men uten å se selve bildet. Får de det til?
Beskriv en frukt i blinde - I denne aktiviteten skal elevene velge en frukt (eller en grønnsak osv.) og beskrive den i detalj.
En reise med lite bagasje - Elevene tar utgangspunkt i sju ting de vil ha med seg på en reise og skriver en fortelling (eller reisedagbok) der alle tingene inngår.
Tidskapselen - Elevene dokumenterer språkferdighetene sine og reflekterer over egen språklæring ved å skrive en tekst til sitt fremtidige jeg.
Skriv en hel bok! - Dette er en skriveaktivitet som går over flere måneder, gjerne hele skoleåret. Aktiviteten passer godt det første eller andre året man lærer et nytt språk.
Vet du hva jeg drømte i natt? - Elevene analyserer hverandres drømmer.
Liten som en mus, slu som en rev - Mennesker og dyr kan ha mye til felles. I denne aktiviteten blir elevene oppmuntret til å beskrive en kjent person ved å bruke karakteristikker på dyr.
Poseprosa - Elevene trekker lapper fra tre ulike poser som inneholder hver sin kategori med ord og skriver en tekst med utgangspunkt i ordene som står på disse lappene.

 Tilbake til toppen

 

Teksttyper
Bruk av skriverammer - Elevene bruker skriverammer for å lære å organisere innholdet i en fortelling.
Diskutere på målspråket - Elevene øver seg i spontan, skriftlig kommunikasjon på ulike sosiale medier («chat»).
Lese og skrive SMS - Vi fatter oss ofte korte og bruker gjerne forkortelser når vi sender tekstmeldinger til hverandre. I denne aktiviteten trener elevene på å lese og skrive SMS på målspråket.
Skrive mikrotekster - Elevene bruker modelltekster til å bli kjent med teksttypen mikrotekst og skrive egne seksordsnoveller, twitternoveller eller mikrodikt.
Skriv en ny versjon av et dikt - I denne aktiviteten blir elevene bedre kjent med sjangeren poesi idet de skal lage en ny versjon av et kjent dikt på målspråket.
Spontandikt - Elevene velger en kort setningskonstruksjon (verbal + direkte objekt) som sammen blir til et nytt dikt.
Collagedikt - Elevene klipper eller kopierer ord og uttrykk fra ukeblad- og avistekster og kombinerer disse for å skrive et dikt.
Kjendisintervju - I denne aktiviteten inntar elevene rollen som journalist og kjendis. Målet er å skrive en artikkel i et ukeblad (eller et innlegg på en kjendisblogg).
Søk jobb! - Elevene har fått øye på en drømmejobb og skal prøve lykke. Å skrive en bra CV og søknad er første steg.
Hjelp, pc’en har krasjet! Å følge instrukser - Elevene skriver korte informative tekster som skal fungere som instrukser for hvordan man kan reparere en ødelagt pc.
Eventyrlig brainstorming - Etter at elevene har arbeidet med temaet eventyr en stund, kan denne aktiviteten være en fin forberedelse til å skrive sitt eget eventyr.
Formelt klagebrev - Elevene har kjøpt noe de ikke er fornøyd med. De bestemmer seg for å skrive et klagebrev.
Å pynte på sannheten. Skrive biografi - Elevene arbeider i grupper og skriver deler av biografien til en kjent person.

  Tilbake til toppen

 

 

Struktur og rettskriving
Ordstilling i helsetninger - Elevene skal finne subjekt, verbal og direkte objekt i en helsetning og deretter bli bevisste på ordstillingen i helsetninger på norsk og på fremmedspråket.
Ville setninger - Elevene får ordklasseroller og ord fra hver ordklasse settes sammen til «ville» setninger som elevene i neste skritt skal «temme».
Bindeord i en tekst - Elevene får en tekst der alle konjunksjoner og subjunksjoner er fjernet. Elevene fyller ut teksten med bindeord som gjør at det blir en logisk sammenheng.
Pardiktat - Elevene arbeider sammen i par om å diktere og skrive ned en tekst som er forberedt på forhånd av læreren.
Bli kjent-bingo med verb - Opp å gå! Dette er en aktivitet hvor elevene skal gå rundt i klasserommet og bli bedre kjent med hverandre samtidig som de øver seg på å bruke spørsmål med verb.
Oversettelseseksperter - Elevene inntar en oversetterrolle og konkurrerer mot hverandre med å være raskest i å oversette bestemte strukturer fra norsk til målspråket.
Brettspill - I denne aktiviteten skal elevene lage et brettspill med spørsmål rundt temaer som er knyttet til grammatiske momenter klassen har allerede jobbet med.
Gi gode råd - Elevene ber om og gir råd ved å lage egne og besvare andres spørsmål om råd til å løse et problem eller dilemma.
Trekkspillfortelling - Elevene samarbeider i par om å skrive en sammenhengende fortelling.

 Tilbake til toppen

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 27.04.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret