Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Bank i bordet Bank_i_bordet_200.jpg
 Arbeidsform Grupper
 Tidsbruk 10 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Kort (sjå mal)

Bank i bordet!

Dette er ein leikprega aktivitet med tidspress som gjer elevane merksame på kategoriseringa av ord i tal, kjønn, type verbbøying osv.

Skritt for skritt

  • Læraren bestemmer seg for eit grammatisk moment som han/ho ønskjer å fokusere på.
  • Læraren lagar kort med ord som illustrerer dette momentet, til dømes kort med substantiv i eintal og fleirtal, verb i notid og fortid eller regelrette og uregelrette verb
  • Læraren informerer elevane om «bank i bordet»-regelen som skal gjelde, til dømes: «Bank i bordet når du ser eit verb som er bøygd i andre person fleirtal», «Bank i bordet når du ser eit verb som er bøygd i perfektum» eller «Slå til når du ser eit substantiv i hokjønn».
  • Målet er å samle flest kort som stemmer med «slå til»-regelen.
  • Elevane dannar grupper på tre til fem personar.
  • Korta er samla opp ned i ein bunke.
  • Etter tur snur elevane eitt kort.
  • Dersom det er eit kort som elevane skal slå til på, er det den eleven som først legg handa si på kortet, som får det. Eleven som snur kortet, er ikkje med. Til slutt går elevane igjennom korta dei fekk, og klassen blir einig om kva kort som passa til «bank i bordet»-regelen, og kvifor. Eit rett kort gir eitt poeng, mens eit feil kort gir to minuspoeng.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret