Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Former på plass former_pa_plass_200.jpg
 Arbeidsform Grupper
 Tidsbruk 10 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Byggjeklossar, teikningar av konstruksjonar med byggjeklossane

Former på plass

I denne aktiviteten jobbar ein med å forstå geometriske former og fargar og bruke preposisjonar. Elevane skal tolke instruksar og setje byggjeklossar på rett plass innan ei viss tid.

Skritt for skritt

  • Elevane dannar grupper på tre.
  • Éi av gruppene får eit sett med byggjeklossar e.l. med forskjellige fargar og former og ei teikning av ein konstruksjon der byggjeklossane er brukte.
  • Elev 1 skal beskrive teikninga (som ingen andre får sjå). Elev 2 skal velje dei rette byggjeklossane og setje dei saman slik at dei stemmer med den munnlege beskrivinga (geometriske former, fargar og stadpreposisjonar). Elev 3 har rolla som «robot» og står ved døra. Han/ho nærmar seg litt etter litt og kan øydeleggje konstruksjonen dersom han ikkje er rett bygd innan tidsfristen (som er bestemt på førehand).
  • Når tida er ute, er det den neste gruppa sin tur.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret