Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Grammatikkpasning Grammatikkpassning_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk 5 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Ball

Grammatikkpasning

Elevane kastar ball til kvarandre samtidig som dei øver på grammatiske emne, til dømes subjekts- og objektsforma av personlege pronomen / eigedomsord og bøying av verb i hovudformene (tid/a verbo) eller etter person.

Skritt for skritt

  • Elevane står i ring.
  • Læraren fortel at dei skal øve på til dømes personbøying i presens, og seier/skriv eit verb i infinitiv på tavla.
  • Éin av elevane får ballen og kastar han til ein medelev samtidig som han/ho seier eit personleg pronomen, til dømes «vi», på målspråket.
  • Eleven som fangar ballen, bøyer verbet i rett person. Så kastar han/ho ballen til ein annan elev og seier samtidig eit anna personleg pronomen, til dømes «du».
  • Slik går aktiviteten vidare til alle pronomena er brukte. Då seier/skriv læraren eit nytt verb på tavla. Aktiviteten held fram til alle har fått øvd godt.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret