Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Grammatikksudoku grammatikk_suduko_200.jpg

 Arbeidsform Individuelt
 Tidsbruk 10 - 15 minutt
 Ferdighet Skriving
Du trenger Sudokubrett (sjå døme)

Grammatikksudoku

Med sudokuprinsippet kan ein lage engasjerande grammatikkoppgåver. Her er eit døme med personbøying av verb i presens.

Skritt for skritt

 • Bruk Internett og finn eit sudokuspel med 6 x 6 ruter og låg vanskegrad (gjerne med fasit for å spare tid). Erstatt tala 1–6 med alle dei seks personformene til eit valt verb:
  1 = 1. person eintal
  2 = 2. person eintal
  3 = 3. person eintal
  4 = 1. person fleirtal
  5 = 2. person fleirtal
  6 = 3. person fleirtal
 • Elevane får kvar sitt eksemplar av det omgjorde sudokuspelet og skal finne ut kva slags former som manglar kvar. Regelen er at dei seks presensformene av verbet skal plasserast slik at alle rader, kolonnar og dei avgrensa områda inneheld éi av kvar form. Same person med verbform kan ikkje dukke opp to gonger i same rad, kolonne eller område.
 • Elevane får repetert dei grammatiske formene og vil merkje seg ordbileta etter kvart som dei jobbar seg fram til løysinga.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret