Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Komparasjon Komparasjon_200.jpg
 Arbeidsform Par
 Tidsbruk 10-15 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Bilete

Komparasjon

Elevane blir utstyrte med bilete og samanliknar og gradbøyer adjektiv i formene positiv og komparativ/superlativ.

Skritt for skritt

  • Læraren finn bilete som illustrerer til dømes stor og større, ung og yngre, høg og høgare eller smal og smalare.
  • Elevane dannar to sirklar utanpå kvarandre (som ein «smoltring»), og elevane i den indre og den ytre sirkelen står med ansiktet mot kvarandre. Dersom talet på elevar er eit oddetal, deltek læraren òg.
  • Alle får eit bilete. Dei to som står overfor kvarandre, må ha bilete av det «same» adjektivet.
  • Dei i den indre sirkelen seier adjektivet i positiv form, til dømes «Huset mitt er stort».
  • Dei i den ytre sirkelen svarer med adjektivet i komparativ eller superlativ form, til dømes «Men huset mitt er større/størst».
  • På signal frå læraren gir alle frå seg biletet til sidemannen (med klokka) og gjentek prosedyren med eit nytt bilete. Aktiviteten held fram til alle bileta har teke runden.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret