Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Kryss linja! kryss_linja_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk 5 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger -

Kryss linja!

Elevane tek stilling til grammatiske påstandar ved å hoppe til den eine eller andre sida av ei linje.

Skritt for skritt

  • Læraren klargjer eit sett grammatiske påstandar med to svaralternativ (sant/usant). Jo høgare nivå, desto meir komplekse kan påstandane vere.
  • Elevane stiller seg midt på ei tenkt eller markert linje som går på tvers av klasserommet. Læraren informerer om at området til høgre for linja står for «sant», og området til venstre for «usant».
  • Læraren seier ein av påstandane høgt, og elevane vurderer om det som blir påstått, er sant eller usant, og plasserer seg i tråd med det. Etter å ha valt side blir elevane oppmoda om å forklare valet sitt.
  • Når elevane er ferdige med å diskutere om påstanden stemmer eller ikkje, går dei tilbake til midt på linja og er dermed klare for neste påstand.
  • Aktiviteten held fram på same måten til læraren har lese opp alle påstandane.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret