Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Stolleiken Stolleiken_200.jpg
 Arbeidsform Plenum
 Tidsbruk 15 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Stoler

Stolleiken

Adjektivbruk i stolleiken vil engasjere elevane.

Skritt for skritt

  • Læraren organiserer klasserommet slik at elevane sit på stolar som dannar ein sirkel. Aktiviteten er todelt, først med éin stol for mykje, så med éin stol for lite.
  • Læraren sit saman med elevane i sirkelen med den tomme stolen på den eine sida. Læraren snur seg mot eleven som sit på den andre sida, og seier ei setning på målspråket som inneheld eit adjektiv i komparativ eller superlativ, til dømes «Eg er eldre enn deg».
  • Eleven reiser seg og set seg på den ledige stolen. Han/ho seier så ei setning som inneheld eit adjektiv som er bøygd i komparativ eller superlativ form, til ein av sidemennene.
  • Prosessen gjentek seg til dei fleste (eller alle) har måtta flytte på seg.
  • Læraren fjernar så to stolar, slik at han/ho må stå. Elevane sit.
  • Læraren seier ei setning som inneheld eit adjektiv, til dømes «Eg er ein god venn» eller «Eg har blondt hår».
  • Alle elevane som føler at påstanden gjeld dei, reiser seg og byter stol.
  • Den som står igjen, sidan det er éin stol for lite, skal seie ei ny setning med eit anna adjektiv.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret