Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Verbbingo verbbingo_200.jpg
 Arbeidsform Individuelt/plenum
 Tidsbruk 10 minutt
 Ferdighet Munnleg
Du trenger Bingobrett (mal) og kort

Verbbingo

Elevane jobbar med verbbøying på ein leikprega måte.

Skritt for skritt

  • Læraren lagar fire ulike bingobrett med 3 x 3 ruter ved hjelp av malen . Det skal vere i alt 18 forskjellige verbbøyingsformer. Plasser til dømes verbet «å køyre» på målspråket i 1. person eintal i alle rutene som er oppgitt med «Verbform 1» i malen. Det same verbet kan stå i fleire ruter, men då i ulike bøyingsformer.
  • Kopier opp like mange bingobrett som det er elevar i klassen (fleire elevar i klassen vil ha det same brettet).
  • Læraren har oversikt over verba og formene som er representerte på bingobretta. Han/ho begynner med å seie eit verb på målspråket i infinitiv og koordinatane for personen som verbet skal vere bøygd i («å dra» – 2. person fleirtal). Elevane som har den rette verbbøyinga av dette verbet på bingobrettet sitt, kryssar av i ruta og seier verbforma høgt. Slik blir resten av klassen òg kjende med verbforma.
  • Slik held aktiviteten fram til nokon har fullt brett og roper «bingo!».
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.10.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret