Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Skole i praksis


Ressurspakka i praksis: fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen skal inspirere lærarar til å tenkje nytt rundt eigen undervisningspraksis. Målet er at ressurspakka skal vere eit hjelpemiddel til fleksibel internopplæring og kompetanseheving i skulen.

Last ned teksthefte som PDF her


Målgruppa for filmane er framandspråklærarar i grunnopplæringa og lærarstudentar. Filmane skal kunne brukast på fagdagar, i fagseksjonen, til sjølvstudium, i kurs og i lærarutdanninga. Kvar film dokumenterer eit konkret undervisningsopplegg i anten engelsk, fransk, russisk, spansk eller tysk. I dei fleste filmane er det læremetoden og læringsprinsippa som er det viktige. Det gjer at ein film med eit undervisningsopplegg i fransk også vil vere relevant og ha overføringsverdi til undervisninga i eit anna framandspråk.

Undervisningsopplegga er filma på skular i Trondheim, Stavanger, Råde, Lillestrøm, Bærum og Oslo. Samla gjev ressurspakka ulike innfallsvinklar til korleis ein kan undervise i framandspråk på ein variert måte.

Fokus på læraren

Vi har valt å fokusere på læraren og korleis læraren arbeider med elevane og fagstoffet. Å demonstrere grundig lærarhandverk og korleis ein kan leggje til rette for ulike læringsstrategiar, er gjennomgåande i filmane. Ønsket er å syne praktisk metodikk og didaktikk på ein måte som kan ha direkte overføringsverdi til eige klasserom.

Stikkorda er:

  • systematisk og variert arbeid med læreplanmål og grunnleggjande ferdigheiter.
  • den lærarinitierte prosessen i elevgruppa
  • læraren som pedagogisk leiar
  • den faglege samtalen med elevane
  • gode didaktiske, metodiske og praktiske grep

Alle undervisningsopplegga i ressurspakka er tufta på kompetansemåla i Kunnskapsløftet. Det er ei breidd i ressurspakka både når det gjeld emne og arbeidsmåtar.

Ressurspakka inneheld mellom anna ein film om ein skuledag med engelsk for dei yngste barna, om samarbeid mellom ein skule i Noreg og ein partnarskule i Irland, nettprat på fransk, bruk av Den europeiske språkpermen i spanskundervisninga, om storyline på tysk, leseopplegg i russiskfaget, om samarbeidslæring og dramateknikkar i framandspråkopplæringa.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret