Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Å repetere med variasjon


Lærer: Guri Daus
Skole: Lillestrøm vgs
Lengde: 16.17
Last ned infoark

I denne filmen får vi se hvordanelever i en tyskgruppe sammen bearbeider en læreboktekst de har lest på målspråket. Gjennom varierte øvelser jobber de med grammatiske elementer, vokabular og innhold. Timen innledes med en repetisjonsøvelse i par der elevene bøyer verb fra teksten. Hvert par får utdelt kort med verb og opplysninger om person/tall/tid. Ut fra disse opplysningene skal elevene annenhver gang forsøke å bøye verbet riktig.

Den neste øvelsen, «Indre og ytre sirkel», er en variant av verbkortaktiviteten de akkurat har gjennomført: Elevgruppen deles i to og stiller seg i to sirkler med samme midtpunkt.

Oppgaven til elevene i den indre sirkelen er å gi opplysninger om verbet, mens elevene som står ytterst, skal prøve å si riktig form av verbet. Bare den ene sirkelen forflytter seg sideveis. På denne måten bytter elevene regelmessig partner. Etter denne øvelsen er det klart for en runde med glosene fra teksten: «Finn en som kan svare» er en språkaktivitet hvor elevene sirkulerer og finner medelever som kan hjelpe dem med å løse oppgaver på eget arbeidsark. Slik blir alle elevene aktivisert, og de repeterer kjent stoff sammen.

Læreren innleder den påfølgende sekvensen med et sammendrag av teksten på målspråket. Deretter får elevene i oppgave å illustrere hendelser i teksten og notere gloser ved siden av. Disse glosene kan være en god støtte når de skal gjenfortelle det sentrale i teksten.

Når illustrasjonene er ferdige, går elevene rundt og forteller hverandre innholdet i teksten ved hjelp av tegningen og støtteordene.

Målet med denne fortelle-ogtegne-aktiviteten er at elevene skal utnytte det visuelle for å huske bedre. Etter hvert som elevene bytter partner og på denne måten får gjenfortalt teksten flere ganger, blir det også lettere å frigjøre seg fra støtteordene og tegningen.

Spørsmål til diskusjon
På hvilke andre måter kan man variere repetisjon av fagstoff?
Hvorfor er det viktig å variere hvordan man repeterer fagstoff?
Hvordan er aktivitene i dette undervisningsopplegget med på å fremme læring?

Ressurser
Dysthe, Olga (red.) (2001):Dialog, samspel og læring. Abstrakt Forlag

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret