Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Lærer: Lisbeth M. Brevik
Skole: Kastellet skole, Oslo
Lengde: 15.05 min
Last ned infoark

CLIL (Content & Language Integrated Learning) er en metode der undervisningen i et ikke-språkfag foregår på et fremmedspråk. Målet er at elevene skal heve sin kompetanse både i det aktuelle faget og i fremmedspråket.

Elevene vi møter i filmen, er vant til at undervisningen i samfunnsfag foregår på engelsk. Et overlappende emne både i læreplanen i engelsk og læreplanen i samfunnsfag på ungdomstrinnet er menneskerettigheter. Det åpner for en tverrfaglig tilnærming. Når elevene skal sette seg inn i emnet menneskerettigheter, vil arbeidsspråket hovedsakelig være engelsk.

Selve undervisningsopplegget er organisert som et gruppearbeid med utgangspunkt i Human rights in the USA and South Africa. Elevgruppene kan velge mellom tre ulike oppgaver:

  1. presentere de viktigste begivenhetene i kampen mot raseskillet i USA eller apartheidsystemet i Sør-Afrika
  2. sammenlikne to kjente borgerrettighetsforkjempere i USA eller Sør-Afrika
  3. sammenlikne borgerrettighetsbevegelsen i USA med frigjøringsbevegelsen i Sør-Afrika

Først lager elevene og læreren sammen en ordbank over engelske ord og uttrykk som er relevante og nyttige når man skal arbeide med emnet menneskerettigheter. Det er viktig at elevene bygger opp et ordforråd før selve gruppearbeidet for å skape språklig og faglig trygghet.

I gruppearbeidet bruker elevene lesestrategier som tidslinje og venndiagram for å få oversikt og sortere lærestoffet de har tilegnet seg. Som avslutning presenterer elevene i plenum det de har kommet fram til.

Ved Kastellet skole har de valgt en differensieringsmodell som gir elevene mulighet til selv å velge i hvor stor grad de vil benytte seg av målspråket. I samfunnsfagtimene underviser og veileder læreren på engelsk, men elevene bestemmer selv omfanget av og vanskegraden på de engelskspråklige kildene de benytter. Dette er for å sikre at alle elever får et faglig læringsutbytte.

Samtalene mellom elevene under gruppearbeidet foregår både på engelsk og norsk, og elevene velger selv språk under presentasjonen. Å føre en faglig samtale eller holde et foredrag på engelsk kan være både utfordrende og motiverende.

Gjennom engelskspråklige kilder og lærerens formidling på målspråket styrkes elevenes lese- og lytteferdigheter i målspråket. Samtidig stimuleres deres evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig om komplekse emner på et fremmedspråk.

Spørsmål til diskusjon
Hvilke fordeler er det for elevene å ha CLIL som undervisningsmetode?
Hvilke faglige og pedagogiske utfordringer kan bruk av CLIL by på?
Hva ville du gjøre for å skape språklig og faglig trygghet hos elever som skal prøve ut CLIL?
Ville det være aktuelt å bruke CLIL ved din skole, og i så fall hvordan?

Ressurser
Fremmedspråksenteret: CLIL (Content and Language Integrated Learning)
EuroCLIC
FACTWorld

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret