Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Den europeiske språkpermen


Lærer: Mette-Lise Mikalsen
Skole: Kastellet skole, Oslo
Lengde: 16.52 min
Last ned infoark

I denne filmen følger vi en gruppe elever på 7. trinn når de leser autentiske tekster på spansk. Elevene deltar i et forsøk med tidlig start med fremmedspråk. Ett av målene med undervisningsopplegget er utvikling av lesestrategier, og som et ledd i dette arbedet bruker elevene Europeisk språkperm 6–12 år.

Europeisk språkperm 6–12 år er tilrettelagt for elever på barnetrinnet i norsk skole, og er et didaktisk verktøy som hjelper elevene til å bli seg bevisst egne språkferdigheter. Permen har egne sider som tar for seg ulike læringsstrategier («triks»), når det gjelder lesing, lytting, skriving og muntlig produksjon og samhandling.

Permen legger til rette for at elevene kan dokumentere utviklingen av egne språkferdigheter. På denne måten blir progresjonen i læringen tydelig, og det blir lettere for elevene å sette seg nye mål.

I begynnelsen leser og gjennomgår læreren autentiske dikt på spansk sammen med elevene. Læreren fokuserer på ulike strategier man kan ta i bruk for å forstå innholdet i en tekst på et fremmedspråk, blant annet å se på sammenhengen mellom ord og bilde, merke seg transparente ord og ord som stadig gjentas i teksten, eller rett og slett gjette. Elevene dras aktivt med i disse strategiene.

Etter at elevene har dannet seg et bilde av hva lesestrategier er, går de sammen i mindre grupper for å lese flere autentiske tekster på spansk; tekster med forskjellig innhold og av ulik vanskegrad. Nå kan elevene se om de får bruk for de «triksene» de har snakket om, og kanskje oppdage nye.

Læreren har vært bevisst i valget av de autentiske tekstene elevene skal lese. Tekstene er tilpasset elevene når det gjelder tema og vanskegrad. Det er viktig at tekstene fenger og motiverer. Meningen er ikke at elevene skal forstå absolutt alt i tekstene, men at de skal klare å forstå noe.

Etter leseaktiviteten oppsummerer læreren og elevene i fellesskap hvordan det har gått. Elevene forteller hvilke strategier de har brukt i arbeidet med tekstene. Deretter fyller de ut et egenvurderingsskjema i språkpermen der de sammenfatter hvilke strategier de tok i bruk for å forstå tekstene.

Oppmerksomheten ligger hele tiden på de lesestrategiene eleven allerede kan, og de nye han eller hun har tilegnet seg. Slik kan eleven gradvis bygge opp sin egen bank med strategier som han eller hun kan bruke i møte med andre tekster på spansk.

Spørsmål til diskusjon
Hvordan kan Den europeiske språkpermen være en ressurs i fremmedspråkundervisningen?
Hvilke lesestrategier er det nyttig å vektlegge i begynneropplæringen i fremmedspråk?
Hvilket læringsutbytte mener du elevene kan ha av å lese autentiske tekster på målspråket?
Hvordan vil du at elevene dine skal arbeide med autentiske tekster på målspråket?

Ressurser
Den europeiske språkpermen
Fremmedspråksenteret: Leseveiledning

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret