Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Den første timen


Lærer: Inger Langseth
Skole: Brundalen vgs, Trondheim
Lengde: 19.43 min
Last ned infoark

I denne filmen møter vi en gruppe elever som skal ha sin første time i fransk. Det overordnede målet med opplegget er å gi elevene deres første «språkbad» i fransk og motivere dem til å ta i bruk den forhåndskunnskapen de har i og om fransk.

Læreren innleder med å presentere seg selv på målspråket og forteller så kort om hva som skal skje i timen: De skal snakke fransk! For å skape en mer uformell setting for den første muntlige aktiviteten gir læreren elevene beskjed om å stille seg i en sirkel i midten av klasserommet. Alle instrukser gis på fransk.

Den muntlige øvelsen går ut på at elevene etter tur tar et skritt inn i sirkelen og gjentar det læreren sier. Øvelsen bygges hele tiden ut, fra å skulle si navnet sitt til etter hvert å skulle føre en minidialog på fransk. Det fokuseres både på uttale, lytteforståelse og formidling av enkle setninger på målspråket. For å oppnå en god og naturlig uttale kan det være avgjørende å lære uttalen av ordet først, før man får se skriftbildet. Gjennom å repetere og gjenta, hver gang med en litt annen vinkling, oppnår man en forsterking av det lærte.

Elevene skal også gjøre en annen muntlig øvelse: De skal lære et fransk dikt utenat. Læreren innleder med å framføre diktet med understøttende kroppsspråk og mimikk. Så framsier elevene diktet med bevegelser sammen med læreren.

I første omgang er det uttalen og rytmen i språket som er det sentrale, derfor venter læreren med å gjennomgå innholdet i diktet. Valget av dikt er også bevisst, da det inneholder mange transparente ord. Etter hvert som elevene klarer å framsi diktet, rettes oppmerksomheten mot diktets betydning.

I begynnelsen av fremmedspråkopplæringen er det viktig å bruke språket så mye som mulig. Elevene trenger ikke å forstå alt, men de må utvikle strategier for å forstå hovedinnholdet i det de hører og leser.

Det å gå ut av sin første time og kunne si noen enkle setninger om seg selv på fremmedspråket og i tillegg kanskje framføre et dikt vil være ganske stort for en nybegynner. En slik prestasjon vil forhåpentlig gi motivasjon for videre læring.

Spørsmål til diskusjon
Hvordan ville du lagt opp den aller første timen i fremmedspråk?
Hvilke aktiviteter og strategier er det viktig å ta i bruk i begynneropplæringen?
Hvordan skaper man en atmosfære hvor elevene tør å bruke målspråket aktivt?

Ressurser
«Å snakke et fremmedspråk er å kle seg naken …» av Inger Langseth (2008): Språkfag 2. Idéhefter for lærere. Tapir Akademisk Forlag
«Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen» av Gunn Elin Heimark i Fremmedspråksenterets publikasjonsserie nr. 10
«Locolandia – et rollespill for språklæring» av Inger Olsbu og Alejandro Huidobro Goya i Språk og språkundervisning nr. 2/2006
Om den muntlige ferdigheten i Den europeiske språkpermen

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret