Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Drama


Lærer: Filomena C. M. Lund
Skole: Hartvig Nissens skole, Oslo
Lengde: 16.55
Last ned infoark

I dette undervisningsopplegget får vi se hvordan dramateknikker kan brukes for å motivere og aktivisere elevene til å kommunisere på målspråket. Rammen for dramaøvelsene er spansk kultur og reiseliv.

Undervisningsopplegget begynner med oppvarmingsøvelser, blant annet talekor. Formålet med disse øvelsene er både å varme opp stemmen, skape en munter stemning og gjøre elevene trygge på hverandre.

Den første dramateknikken elevene prøver ut, er bildeteater. I mindre grupper skal elevene med utgangspunkt i bilder fra Spania lage et bildeteater (frysbilde). Etter at gruppene har øvd på frysbildet, presenterer de det i plenum. Tilhørerne får i oppgave å fortelle på målspråket hva de tror frysbildet viser, hvilket sted frysbildet er fra og når det er.

Neste øvelse er å lage tankebobler til hvert enkelt frysbilde. Andre medelever blir bedt om å stille seg opp bak personene i bildeteateret og framsiden tanken eller replikken de tror personen ville ha tenkt eller sagt. Etterpå forteller den framførende gruppen hva de selv tenkte, og hva de ønsket å vise med frysbildet sitt. På denne måten får elevene øvelse i spontan tale på en enkel, men spennende måte. I tillegg får elevene utviklet evnen til å vise innlevelse.

I neste del av undervisningsopplegget skal en annen dramateknikk trenes. Elevene arbeider videre med det samme temaet, men nå skal elevene arbeide i par. Oppgaven er å lage et rollespill med utgangspunkt i rollekort. Replikkene skal de kunne framføre utenat. Før elevene går i gang med å øve inn rollespillet, blir vurderingskriteriene for arbeidet gjennomgått.

Helt til slutt i undervisningsøkten oppsummerer elevene hvordan det gikk, ved å fylle ut et vurderingsskjema. Blant annet svarer elevene på spørsmål om hvilke erfaringer de har gjort seg med dramateknikkene, og om det språklige utbyttet av dramaøvelsene de har gjennomført.

Dramaøvelsene kan også koples med skriving. For eksempel kan det være å skrive korte «anmeldelser» av framføringene der de sammenfatter handlingen og gir en vurdering av egne eller andres visninger.

Spørsmål til diskusjon
Hvordan kan dramateknikker fremme språklæring?
Hvilke dramateknikker kunne du tenke deg å prøve ut med elevene dine?

Ressurser
Artikkel av Tove Ilsaas i Berg, Kristin Tonay og Filomena Lund (2006):Arriba! Lærerveiledning. Damm
Damm Neelands, Jonothan og Tony Goode (2000): Structuring Drama Work. Cambridge University Press
«Using Readers Theatre in Language Teaching» av Ion Drew i Fremmedspråksenterets leseveiledning
Landslaget Drama i skolen

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret