Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

eTwinning


Lærer: Hilde Øen
Skole: Spetalen skole, Råde
Lengd: 21.55 min
Last ned infoark

Det er desember, og elevene på 4. trinn ved Spetalen skole arbeider med emnet Jul i mange land. Gjennom eTwinning har de fått en vennskapsklasse i Craughwell National School i Galway i Irland, og nå skal disse to klassene utveksle juletradisjoner.

eTwinning er en digital plattform som ble opprettet i forbindelse med EUs program for livslang læring. Hensikten med plattformen er å stimulere til økt pedagogisk samarbeid og kulturell utveksling mellom skoler i Europa.

Engelsklæreren ved Spetalen skole og partnerlæreren i Irland har sammen laget et undervisningsopplegg der elevene skal presentere norske og irske juletradisjoner for hverandre ved hjelp av ulike digitale verktøy.

På eTwinning-plattformen har de norske og irske elevene et eget virtuelt klasserom, TwinSpace, som bare de har tilgang til. På TwinSpace kan de blant annet legge ut egenproduserte tekster, bilder, filmer og Power Pointpresentasjoner.

Hensikten med dette undervisningsopplegget er å lære elevene å nyttiggjøre seg digitale verktøy i språklæringen. Å kommunisere med jevnaldrende på engelsk, både muntlig og skriftlig, er morsomt og motiverende. Elevene ser nytten av å øve på engelsk uttale, ta i bruk grammatiske strukturer og lære nye ord når målet er å forstå og gjøre seg forstått i en autentisk kommunikativ situasjon.

De norske elevene begynner med å se en kort film som de irske elevene har laget til dem. Etter filmvisningen deles levene i tre grupper. Hver gruppe får en oppgave de skal løse.

Den første gruppen skal intervjue vennskapsklassen om julefeiring i Irland via Skype. Elevene skriver først ned spørsmålene de ønsker å stille, og så øver de på uttale. Det er både utfordrende og spennende å intervjue engelskspråklige elever: Hva vil de irske elevene svare?

Den andre gruppen skal lage en PowerPoint-presentasjon som viser ulike juleaktiviteter ved Spetalen skole. Elevene tar bilder og lager tilhørende tekst på engelsk.

Den tredje gruppen får i oppgave å lage en bildefortelling i Photo Story basert på et lokalt nissesagn. De tegner illustrasjoner til sagnet og føyer til engelsk tekst.

Til sist bidrar hele klassen med en norsk julesang. Her er det læreren som har regien og filmer elevenes opptreden. Videoen sendes deretter til Irland.

Spørsmål til diskusjon
Hvordan kan man ellers bruke eTwinning for å stimulere elever i språklæringen?
Hvilke emner kunne du selv tenke deg å samarbeide om gjennom eTwinning?
Hvilke erfaringer har du med bruk av IKT i språkundervisningen?
På hvilke andre måter kan elever på barnetrinnet arbeide med eller møte autentisk språk?

Ressurser
eTwinning, Samfunnet for europeiske skoler
Fremmedspråksenteret: eTwinning
Skype
«Autentisk kommunikasjon – direkte fra pulten», FOU-prosjekt støttet av Fremmedspråksenteret

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret