Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Faktakort


Lærer: Inger S. Iversen
Skole: Lillestrøm vgs
Lengde: 9.54 min
Last ned infoark

Ett av kompetansemålene i Læreplan i fremmedspråk går ut på at elevene skal kunne samtale om aktuelle hendelser i språkområdet. Tyskgruppen vi møter i denne filmen, jobber med nettopp det: en læreboktekst om Tysklands historie de siste femti årene. Elevene skal forstå innholdet og merke seg viktige hendelser gjennom lystbetonte aktiviteter.

Timen innledes med en loop, det vil si en språkstafett, der elevene øver på ordforrådet som er nødvendig for å forstå teksten. Aktiviteten tar utgangspunkt i kort med to ord på; et norsk og et tysk. Eleven som har startkortet, sier høyt det norske ordet på kortet sitt. Den eleven som har det samsvarende tyske ordet, svarer med dette og fortsetter med å si sitt norske ord. Og slik går leken til stafetten ender med det tyske ordet på startkortet.

Loopen kan gjentas for å forsterke læringen. Den språklige gevinsten i denne aktiviteten er at elevene automatiserer ord på en lekpreget måte. En loop kan gjennomføres på ulike måter. Man kan for eksempel bygge ut enkeltord med utfyllende spørsmål og svar.

         
Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe 
zu wiedervereinigen zu teilen zu dauern der Schutzwal die Schandmauer
Wer hat wie Wer hat wie  Wer hat wie Wer hat wie Wer hat wie 
å dele heisst? å vare 
heisst?
beskyttelsesvoll 
heisst?
Skammens mur
heisst?
å gjenforene 
heisst?


Neste læringsaktivitet er knyttet til det konkrete faktainnholdet i teksten. I denne aktiviteten skal elevene sammen spille seg til kunnskap om sentrale hendelser i tysk historie. Dette kan gjøre innlæringen av fakta lettere og mer lystbetont.

Spillet består av spillekort, poengark, spørsmål og svar. For at alle elevene skal bli aktivisert, får hver elev fem spørsmål før turen går videre til neste.

Etter endt time har elevene:
– lært noen fakta om moderne tysk historie
– snakket en god del tysk
– samarbeidet for å løse oppgavene

Elevene har med andre ord skaffet seg et grunnlag for det videre arbeidet med emnet.

Spørsmål til diskusjon
Hvilke fordeler ser du med å arbeide som i filmen når man skal tilegne seg faktastoff?
Hva krever et slikt undervisningsopplegg av læreren når det gjelder tilrettelegging og gjennomføring?
Hva slags oppgaver ville være nyttige i det videre arbeidet med dette lærestoffet?
Hvordan ville du gjennomført et liknende undervisningsopplegg selv?

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret