Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Nettprat


Lærer: Hallvard Ystad
Skole: Majorstuen skole, Oslo
Lengde: 15.50 min
Last ned infoark

Hvordan kan man få til autentiske kommunikasjonssituasjoner i fremmedspråkundervisningen? En mulighet er å nettprate med personer som har målspråket som morsmål eller som fremmedspråk. I denne filmen får vi se hvordan en gruppe elever på 10. trinn forbereder seg språklig og bruker et fransk nettsted for nettprat.

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er at elevene skal kunne kommunisere direkte og tilnærmet spontant på målspråket ved å ta i bruk vanlige forkortelser fra tekstmeldinger og Internett. Undervisningsopplegget underbygges av flere kompetansemål i læreplanen i fremmedspråk: bruke digitale verktøy, tilpasse språkbruken til kommunikasjonssituasjonen og bruke lese- og skrivestrategier tilpasset formålet.

I begynnelsen av timen repeterer elevene ord og forkortelser som de har arbeidet med tidligere. Det er viktig at elevene får vist fram de kunnskapene de alt har tilegnet seg, samtidig som denne repetisjonen er med på å forberede dem på selve nettpraten. Fra før har elevene og læreren diskutert nettvett, og elevene er klar over at de ikke skal gi fra seg personopplysninger om seg selv eller andre i gruppen. På datarommet logger hver elev seg inn på et populært fransk nettsted for nettprating. For å sikre at alle får prøvd å nettprate på fransk, arbeider elevene individuelt.

Avslutningsvis oppsummerer elevene økten med nettprating og reflekterer over hva de har lært og opplevd. Flere elever kommenterer at de satte pris på å delta i en autentisk kommunikasjonssituasjon på målspråket, og at de opplevde å kunne nok fransk til å kunne delta i samtaler. De merket seg at mange av ordene og forkortelsene de hadde lært seg, var skrivemåter som ble benyttet i nettpraten. En annen erfaring var at man traff personer på nettstedet som også hadde fransk som fremmedspråk.

Et mulig etterarbeid er å ta utskrift av noen av sekvensene fra nettpraten for å se hvilke nye forkortelser som ble brukt, og om det var noen ord som var fremmede for elevene.

Spørsmål til diskusjon
Hva synes du var bra med dette undervisningsopplegget?
På hvilke måter kan nettprat være med på å styrke fremmedspråkundervisningen?
Hvordan ville du organisert og gjennomført et tilsvarende undervisningsopplegg med egne elever?
Hvilke regler og rutiner bør gjelde når nettprat skal være en del av undervisningen?

Ressurser
Fransk: chat.tchatche.com/loginvisiteur.aspx
Tysk: kindernetz.de
Spansk: micueva.com
Engelsk: kidscom.com/chat/kidschat/kidschat.html

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 05.01.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret