Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Samarbeid


Lærer: Inger S. Iversen
Skole: Lillestrøm vgs
Lengde: 13.41 min
Last ned infoark

Tysklærerne og elevene deres på Lillestrøm videregående skole har lenge arbeidet med samarbeidslæring. Sentrale prinsipper i samarbeidslæring er at elevene skal oppleve at de trenger hverandre for å løse oppgavene de har fått, hver enkelt elev skal føle at han eller hun har ansvar for at oppgaven løses, de skal hjelpe hverandre til felles beste, de skal få øvelse i sosiale ferdigheter, og prosessen skal vurderes fortløpende.

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er eventyret Die Bremer Stadtmusikanten, og grunntanken er at elevene skal jobbe seg fram til en bedre forståelse av teksten gjennom aktiviteter hvor elevene må samarbeide.

Undervisningen er organisert som gruppearbeid hvor hver elev har en klart definert rolle. Dette er for å ansvarliggjøre den enkelte elev. Elementene fra Læreplan i fremmedspråk som er flettet inn i dette opplegget, er knyttet til kulturelle uttrykksformer, muntlige ferdigheter og leseferdigheter.

Timen begynner med et pararbeid der elevene repeterer sentrale ord fra eventyret. Læreren har på forhånd laget en liste med norske ord som elevene skal bruke. Den ene i paret spør hva ordet er på tysk, og den andre svarer. Eleven som spør, må så skrive ned svaret.

I neste aktivitet vender elevene seg til teksten som helhet. I grupper skal elevene oppdatere seg på innholdet i eventyret. Første steg er å skrive lapper med stikkord ut fra det de husker. Neste steg er å sortere lappene i kronologisk rekkefølge for deretter å gjenfortelle eventyret. Med støtte i lappene skaper de en sammenhengende muntlig gjengivelse av eventyret.

I den tredje aktiviteten intervjuer elevene hverandre. Med utgangspunkt i karakterer fra eventyret (hunden, eselet, katten og hanen) skal alle forberede tre spørsmål til hvert dyr. Spørsmålene kan være koplet til den konkrete handlingen i eventyret, eller de kan være av mer fortolkende art.

Deretter stiller elevene i gruppen spørsmål til hverandre, og den som svarer, må svare som om han eller hun er det dyret spørsmålet retter seg mot. Fortolkende spørsmål vil da være en større utfordring for intervjuobjektet enn direkte faktaspørsmål.

Den siste aktiviten er å gjenfortelle eventyret ved hjelp av stikkord som læreren har formulert. Elevene får hvert sitt stikkord, og hele elevgruppen stiller seg på linje. Deretter forteller alle sin del av eventyret ved hjelp av stikkordet som vedkommende har fått tildelt.

Spørsmål til diskusjon
Hvilke fordeler og ulemper ser du ved individuelt arbeid sammenliknet med par- og gruppearbeid?
Hva skiller samarbeidslæring fra mer tradisjonelt gruppearbeid?
Hvilke utfordringer får elevene når de blir intervjuet og må gå inn i en rolle?

Ressurser
Dysthe, Olga (red.) (2001): Dialog, samspel og læring. Abstrakt Forlag

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret