Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk

Dette undervisningsforløpet viser hvordan språklærere gjennom en eksplisitt og språkutviklende undervisning kan ta elevene et steg videre i skrivingen - fra fortellingen og inn i en teksttype som elever kan forventes å mestre i begynneropplæringen: Informerende beskrivelse. Ulike former for stillasbygging, som modellering, varierte læringsaktiviteter og læringssamtaler skal gi elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som skrivere. Ved å lede elevene gjennom ulike faser skapes dessuten et skrivemiljø som legger til rette for dybdelæring.

Sirkelen for læring og undervisning fungerer som en overordnet modell for undervisningsplanleggingen. Den har sitt utspring i sjangerskolen i Australia og bygger på teorier om språk (Systemisk Funksjonell Lingvistikk) og læring (Vygotskys sosiokulturelle perspektiv). Sirkelmodellen følger fire faser, og under finnes beskrivelse av så vel faser som foreslåtte læringsaktivteter. Ekesemplene viser undervisingsforløp for henholdsvis engelsk 4. trinn og fremmedspråk nivå 1.


TEMA: DYR
TEORETISK GRUNNLAG: ENGELSK FREMMEDSPRÅK
Fase 1
Bygge kunnskap:
ENGELSK FRANSK SPANSK TYSK
Fase 2
Dekonstruere modelltekst:
ENGELSK FRANSK SPANSK  TYSK
Fase 3
Konstruere tekst i fellesskap:
ENGELSK  FRANSK SPANSK  TYSK
Fase 4
Skrive individuelt:
ENGELSK FRANSK SPANSK TYSK
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 07.06.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret