Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Vi må få en fornyet satsing på fremmedspråk i skolen

NTNU presenterte i fjor et dystert syn på situasjonen for fremmedspråkene.

I kjølvannet av artikkelen fra NTNU har det kommet innspill fra både Fremmedspråksenteret og andre aktører i UH-sektoren. (oppdatert 15.2)

Ifølge dekan Anne Krisine Børresen ved Det humanistiske fakultet, NTNU vil et midtnorsk senter kunne være løsningen på den negative situasjonen de mener fremmedspråkene befinner seg i. 

Universitetsavisa 18.11.17: Norge trenger en nasjonal satsing på fremmedspråkene

Fremmedspråksenteret har kommet med noen kommentarer til artikkelen, samtidig som vi selvsagt støtter ønsket om en større satsing på fremmedspråk.

Universitetsavisa 25.1.17Vi må få en fornyet satsing på fremmedspråk i skolen

NTNU møter motstand for sitt syn hos andre aktører i UH-sektoren, som mener at en satsing må være nasjonal og ikke forkludres av regionale særordninger.

Aftenposten 7.2.17Innsatsen for fremmedspråk må være nasjonal  

La oss bruke tiden framover til å diskutere hvordan vi kan videreutvikle fremmedspråkundervisningen, skriver Gerard Doetjes i dette innlegget.

Universitetsavisa 10.2.17: Økte elevtall gir godt grunnlag for videre satsing på fremmedspråk

Det er for få elever som tar fremmedspråk, fastholder dekan Anne Kristine Børresen i sitt svar til Gerard Doetjes.

Universitetsavisa 13.2.17: Fremmedspråk i krise?

Jeg er usikker på koblingen som Børresen gjør mellom rekrutteringen til fremmedspråk som skolefag og til fremmedspråk som heltidsstudium, sier Gerard Doetjes.

Universitetsavisa 15.2.17Sats på fremmedspråk, men sats riktig

På Fremmedspråksenteret sin nettside finner du statistikk og analyse for fremmedspråk

FremmedspråksenteretStatistikk og analyse 

Publisert: 09.02.2017 10:25 av Tina Buckholm

« Tilbake

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret