Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Om oss

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), er ett av flere nasjonale senter under Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Fremmedspråksenteret er et nasjonalt ressurssenter for engelsk og fremmedspråk i grunnopplæringen og skal arbeide for god kvalitet i opplæringen og for at denne får et variert og praktisk innhold. Senteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk.

Lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene er de sentrale målgruppene for senterets virksomhet. Senteret skal bistå UH-sektoren/lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling.

NYNORSK

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.04.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret