Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Om oss

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa (Framandspråksenteret), er eitt av fleire nasjonale senter under Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir sett i verk og gjennomført slik at alle barn, unge og vaksne kan få ei likeverdig og tilpassa opplæring av høg kvalitet i eit inkluderande fellesskap.

Framandspråksenteret er eit nasjonalt ressurssenter for engelsk og framandspråk i grunnopplæringa som skal arbeide for auka kvalitet i framandspråkopplæringa og for at opplæringa skal få eit praktisk og variert innhald. Senteret skal gjennom verksemda si som nasjonalt ressurssenter bidra til auka motivasjon og interesse for framandspråk.

Lærarar, skuleleiarar, barnehage- og skuleeigarar og pedagogisk personale i barnehagane er dei sentrale målgruppene for verksemda. Senteret skal hjelpe UH-sektoren/lærarutdanningsinstitusjonane i arbeidet med satsingar på kompetanseutvikling.

BOKMÅL

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.04.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret