Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Languages at the heart of learning


ECML, som er det europeiske senteret for (framand)språkopplæring i Graz, Austerrike, har lyst ut prosjektmidler for perioden 2016-2019. Overordna tema for prosjektperioden er sambandet mellom språklæring og læring, og innanfor dette temaet er det formulert i alt åtte prosjektforslag. Fire av disse forslaga er allereie ferdigformulerte, lukka prosjekter («closed project proposals»), dei andre prosjekta er haldne meir opne («open project proposals»).

Vi vil gjerne oppfordre deg som er språkdidaktikkforskar, språklærarutdannar eller erfaren språklærar til å sende inn ein søknad. Det er mogleg å søkje som enkeltperson (lukka prosjektforslag) eller som gruppe (opne prosjektforslag).

Tema for dei lukka prosjekta er:

  • Lærarutdanning for tidleg språklæring
  • Blomstrande læringsmiljø for framandspråklæring
  • Samarbeid mellom lærarar i språkfag og ikkje-språkfag
  • Utvikling av eit europeisk rammeverk for språklærarar

Tema for dei opne prosjekta er:

  • Inkluderande, fleirspråkleg og interkulturell opplæring i praksis
  • Læringsstiar: ei heilskapleg tilnærming til elevane si læring
  • Digital «literacy» og innovative læringsmiljø i lærarutdanninga
  • Profesjonelle læringssamfunn

For meir informasjon sjå ECML si nettside eller ta kontakt med info@fremmedspraksenteret.no

Workshop 4/2018
"A roadmap for schools to support the language(s) of schooling"
Dato: 15.-16. november 2018
Les rapporten på engelsk (pdf)

Workshop 3/2018
"Language for work Tools for professional development"
Dato: 23. - 24. oktober 2018
Les rapporten på engelsk (pdf)

Workshop 2/2018
"Towards a Common European Framework of Reference for language teachers"
Dato: 3. - 4. oktober 2018
Les rapporten på engelsk (pdf)

Workshop 1/2018
"Inspiring language learning and teaching in the early years"
Dato: 12. - 13. september 2018
Les rapporten på engelsk (pdf)

Workshop 1/2017
“Promoting excellence in sign language instruction”
Dato: 1. - 2. mars 2017
Les rapporten på norsk/engelsk (pdf)

Workshop 2/2016
"A quality assurance matrix for the use of the Common European Framework of Reference (CEFR)”
Dato: 15. - 16. november 2016
Les rapporten fra Eva Thue Vold på norsk (pdf)
Les rapporten fra Klara Sjo på norsk (pdf)

Workshop 1/2016
"Action research communities for language teachers”
Dato: 10. – 11. november 2016
Les rapport på norsk (pdf)

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.02.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret