Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Utviklinga av motivasjonen i språkfag


Prosjekt Utviklinga av motivasjonen hos nybegynnerelever i tysk, fransk og spansk på ungdomsskolen
Språk Tysk, fransk og spansk
Stikkord

Motivasjon, språkvalg, ungdomsskolen

Ansvarlig  Beate Lindemann, Humanistisk fakultet, Universitetet i Tromsø
Periode februar 2007 – september 2007

Kort prosjektbeskrivelse
Prosjektet ser på hvordan motivasjonen utvikler seg hos enkeltelevene og språklæringsgruppene i løpet av 8. trinn. Prosjektet konsentrerer seg ikke om ett fremmedspråk, men favner om de tre hyppigst valgte fremmedspråkene tysk, fransk og spansk. Dermed blir det mulig både å se på enkeltspråkene og forskjellene dem i mellom med henblikk på læring og motivasjon, og å nyttiggjøre seg positive erfaringer og ”hjelpetiltak” utover språkgrensene.

Prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig har vært ansatt ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Tromsø siden 1989, siden 1994 som førsteamanuensis i anvendt tysk språkvitenskap.

Fremmedspråksenterets vurdering
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen ser på elevers motivasjon som et sentralt ledd i fremmedspråkinnlæringen og støtter derfor en kartlegging av motivasjons- og læringsutviklingen i tysk-, fransk, og spanskundervisningen i ungdomsskolen.

Publikasjon
Sluttrapport fra prosjektet er nå tilgjengelig i serien Fokus på språk LAST NED (pdf).

Kontakt
Mer info fås direkte hos prosjektansvarlig (beate.lindemann@hum.uit.no, tlf. 77 64 52 83) eller hos FoU-koordinator på Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no, tlf. 69 21 58 36).

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 16.08.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret