Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 14. Ut i verden!


Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) og Fremmedspråksenteret har utarbeidet et informasjonshefte med grunnleggende informasjon for skoler og lærere som er interessert i internasjonalisering. Heftet omfatter blant annet en samlet oversikt over eksisterende programmer og støtteordninger (jf. St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning, s. 38) og en rekke praksiseksempler fra skoler som er involvert i forskjellige typer internasjonaliseringsprosjekter. Heftet kan lastes ned HER.

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet formulerer i St.meld. nr. 14 (2008-2009) en ambisjon om at "norske elever og studenter skal være verdensborgere" (s. 6). For å nå dette målet er det viktig at eksisterende norske, bilaterale og europeiske stipendordninger for elevutveksling osv. blir bedre kjent og brukt oftere. Et hefte med grunnleggende informasjon om internasjonalisering vil kunne  gi et viktig bidrag til dette.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.12.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret