Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

FYR - fellesfag med yrkesretting og relevans


 


Velkommen til nettsidene for FYR engelsk!

Vårt nettverk av faglige dyktige FYR-koordinatorer har siden kick-off av FYR-prosjektet i desember 2011 arbeidet med stor entusiasme for å realisere prosjektet. 

Fremmedspråksenteret og nettverket av FYR-koordinatorer ønsker å bidra til at  elevene på yrkesfag får en engelskundervisning som motiverer og forbereder dem på fremtidig yrkes- og samfunnsliv. Målet er at flere elever skal fullføre videregående opplæring, og de skal kunne gå ut i arbeidslivet med en trygg og god yrkesopplæring bak seg.

I menyen til venstre kan du møte våre engasjerte og dyktige FYR-koordinatorer for engelskfaget! Der får du opplysninger om hvilken knutepunktskole de arbeider på og hvilket fylke de representerer, deres fagområder og kontaktinformasjon. 

FYR-prosjektet ble i 2014 overført fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet, og prosjektets tidsramme er forlenget til ut 2016.

På prosjektets nettsider vil du finne en mer utførlig beskrivelse av og bakgrunnen for FYR-prosjektet. Videre gis det informasjon om fagsamlinger, om hvordan vi arbeider i nettverket, presentasjoner og støttemateriell til bruk ved kursing i eget fylke.

I prosjektbeskrivelsen ligger det at ressurser skal utvikles og deles. På våre nettsider har vi publisert godt over 50 undervisningsopplegg som dekker alle de ni programområdene på yrkesfag. Disse oppleggene er utviklet av våre FYR-koordinatorer og lærere i samarbeid med Fremmedspråksenteret. Du finnner mange flere opplegg og andre ressurser på NDLA, som er hovedbasen for deling. Nytt materiell utvikles hele tiden; dette publiseres her og/eller på NDLA.

Rammeverk for FYR-prosjektet 2014-2016

Sluttrapport fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet (aug. 2017) 

Kontaktinformasjon for prosjektledelsen på Fremmedspråksenteret:
Nasjonal koordinator for FYR engelsk: Karin Dahlberg Pettersen
karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no
Tel: 69 21 58 35, mobil 48064935

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 15.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret